English-Turkish translations for derivative:

türev, türev. · türemiş · türetilmiş · other translations

derivative türev, türev.

It's not a hard derivative.

Zor bir türev değildir.

Spaghetti derivative, meatballs sort of, anyway and Caldoch droppings.

Spagetti türevi, köfte, bir çeşit, herneyse ve Caldoch dışkısı.

Just that, there are thousands of derivatives of seals.

Sadece bunu, bu mühürlerin binlerce türevleri var.

Click to see more example sentences
derivative türemiş

The county recorder has no listing for a Consumer Recreation Service or any derivation thereof.

İlçe kayıtta bu isimde hiçbir kayıt yok, Tüketici Eğlence Hizmetleri ya da bundan türemiş bir isim.

People come to the museum and say, "Hey, there is a Derivative.

İnsanlar müzeye gelip der ki, "Hey, Orada bir Türemiş var.

Some people say Nam June Paik some people say Bruce Nauman, no, I made it Derivative.

Bazıları Nam June Paik diyor bazıları Bruce Nauman diyor, hayır, Ben yaptım Bay Türemiş.

Click to see more example sentences
derivative türetilmiş

This organism and derivative genetic material is restricted intellectual property".

Bu organizma türetilmiş genetik materyal kayıtlı bir entellektüel üründür.

There's this new synthetic morphine derivative that's the shit, bro.

Burada sentetik morfinden türetilmiş yeni bir mal var, dostum.