English-Turkish translations for derive:

türetmek · gelmek · çıkarmak · elde etmek · other translations

derive türetmek

The county recorder has no listing for a Consumer Recreation Service or any derivation thereof.

İlçe kayıtta bu isimde hiçbir kayıt yok, Tüketici Eğlence Hizmetleri ya da bundan türemiş bir isim.

People come to the museum and say, "Hey, there is a Derivative.

İnsanlar müzeye gelip der ki, "Hey, Orada bir Türemiş var.

Some people say Nam June Paik some people say Bruce Nauman, no, I made it Derivative.

Bazıları Nam June Paik diyor bazıları Bruce Nauman diyor, hayır, Ben yaptım Bay Türemiş.

Click to see more example sentences
derive gelmek

People come to the museum and say, "Hey, there is a Derivative.

İnsanlar müzeye gelip der ki, "Hey, Orada bir Türemiş var.

Come, come, Mr. Bond, you derive just as much

Gel, gel, Bay Bond. Sadece daha fazla,

The name orchid derives from the Latin orchis, which means testicle.

Orkide adı Latince'deki orchis kelimesinden türemiştir, testis anlamına geliyor.

derive çıkarmak

Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinement

Çünkü bizler onların efendileri değiliz, hatta en garip aşırılıklar bile saflığın temel kuralından çıkarılacak.

Therefore, in a like manner, the geometric metaphors can derive a repeated vectoral sum.

Bu nedenle, benzer bir şekilde geometrik göstergeler tekrarlanan bir vektörel toplam ortaya çıkarabilir.

derive elde etmek

It's hallucinogenic the natural substance from which LSD is derived.

Sanrıya sebep olan doğal madde, ondan LSD elde ediliyor.