English-Turkish translations for derogatory:

aşağılayıcı · other translations

derogatory aşağılayıcı

Mary" is a derogatory term for someone who's gay, Your Honor.

Mary", gay olan biri için kullanılan aşağılayıcı bir terim, Sayın Yargıç.

He says derogatory things about other ethnic groups.

Diğer etnik gruplar hakkında aşağılayıcı sözler söylüyor.

Is that derogatory?

Bu aşağılayıcı mı?