English-Turkish translations for descend:

inmek · soyundan gelmek · çökmek · çıkmak · other translations

descend inmek

Please forgive me, but I feel like Aphrodite herself descended to Earth.

Lütfen beni affedin Fakat Afrodit'in kendisi yeryüzüne inmiş gibi hissediyorum.

The Holy Spirit descended as a dove upon Him.

Kutsal Ruh onun üzerine bir güvercin gibi indi.

Utopia was founded by Superman's descendants.

Ütopya Süpermen'in torunları tarafından kuruldu.

Click to see more example sentences
descend soyundan gelmek

So, many centuries later, her descendants created the hunters to find him, cure him, and kill him.

Yüzyıllar sonra onun soyundan gelenler onu bulmak, tedavi etmek ve öldürmek için avcılar yarattı.

Are uou Samuel James Witwicky, descendent of Archibald Witwicky?

Archibald Witwicky soyundan gelen Samuel Witwicky sen misin?

She's an Alkonost, a very rare and delicate descendant of bird people.

O bir Alkonost, çok nadirdir ve kuş-insanların nadir soyundan geliyor.

Click to see more example sentences
descend çökmek

And every year, every day in April, a haunting emptiness descends over our hearts.

Ve her sene, Nisan'da her gün akıllardan çıkmayan bir boşluk, kalplerimize çöker.

But, you know, sometimes bad things happen, darkness descends.

Ama bilirsin işte, bazen kötü şeyler olur, karanlık çöker.

And a dark cloud descends.

Ve kara bulutlar çöker.

Click to see more example sentences
descend çıkmak

And every year, every day in April, a haunting emptiness descends over our hearts.

Ve her sene, Nisan'da her gün akıllardan çıkmayan bir boşluk, kalplerimize çöker.

And a mysterious storm descended.

Ve gizemli bir fırtına çıkar.