English-Turkish translations for describe:

tarif etmek · tanımlamak · anlatmak · tasvir etmek · açıklamak · other translations

describe tarif etmek

The pill will help you, I will help you. Now describe her to me.

Hap sana yardımcı olacak, ben de. şimdi onu tarif et bana.

Can you describe where you were?

Nerede olduğunu tarif edebilir misin?

And I can't describe it, so

Ve ben de tarif edemem, yani

Click to see more example sentences
describe tanımlamak

That's not really the appropriate way to describe a facility like this.

Bu, böyle bir tesisi tanımlamak için uygun bir isim değil.

You want one word to describe me?

Beni tanımlayan bir kelime ister misin?

All right, angel, try and describe them.

Peki meleğim, dene ve onları tanımla.

Click to see more example sentences
describe anlatmak

There's one word to describe what's happening, and that word is

Orada neler olduğunu anlatmak için tek bir kelime var, o kelime de

I know you described this before, but, but what happened?

Daha önce anlattığını biliyorum ama, ama ne oldu?

She's an extraordinarily intelligent woman, and she describes everything in meticulous detail.

Olağanüstü zeki bir kadın ve her şeyi kusursuz bir şekilde ayrıntısıyla anlatıyor.

Click to see more example sentences
describe tasvir etmek

Do me a favor. Never describe me.

Bir iyilik yap ve beni asla tasvir etme.

Mr. Griffith has described Mr. Collins as the man who won the war!

Bay Griffith, Bay Collins'i savaşı kazanan adam olarak tasvir etti!

Yeah, and why everybody described him differently.

Evet, neden herkesin onu farklı tasvir ettiğini de.

Click to see more example sentences
describe açıklamak

And could you describe what that means for the jury, doctor?

Ve bunun ne anlama geldiğini jüri için açıklayabilir misiniz doktor?

In Guatemala the United Nations described the Washington-backed campaign against the Mayan people as genocide

Birleşmiş Milletler, Guatemala'da, Maya halkına karşı yapılan Washington-arkalı kampanyayı, soykırım olarak açıkladı.

Those words are paltry and inadequate to describe the

Bu kelimler değersiz ve yetersiz açıklamak için

Click to see more example sentences