English-Turkish translations for designate:

tasarlamak · belirlemek · demek · isimlendirmek · tanımlamak · seçmek · atanmış · uygulamak · other translations

designate tasarlamak

Who designed this house?

Kim tasarladı bu evi?

There's just this door Boss designed the bar

Sadece ön kapı var. Barı patron tasarladı.

Who designed that project?

Kim tasarladı bu projeyi?

Click to see more example sentences
designate belirlemek

Now, each state has a federally designated organ procurement organization, an O.P.O.

Her eyalet hükümetçe belirlenmiş Bir organ tedarik organizasyonuna O.T.O.'ya sahiptir.

He's a designated terrorist.

O belirlenmiş bir terörist.

All personnel, proceed to designated safety zones.

Tüm personel, belirlenmiş güvenlik alanlarına ilerleyin.

Click to see more example sentences
designate demek

It's called fashion design, and you can never do it.

Buna moda tasarımı deniyor, ve sen asla yapamazsın.

Mannu says that the security system was designed by an Israeli company

Mannu'nun dediğine göre güvenlik sistemi bir İsrail şirketi tarafından dizayn edilmiş.

It says, "Bree to wed Asian design major.

Diyor ki, "Bree Asyalı Grafiker ile evleniyor.

Click to see more example sentences
designate isimlendirmek

I have no designation yet.

Henüz bir ismim yok.

All designations are chosen by Mr Max Capricorn,

Tüm isimler, Bay Max Capricorn tarafından seçilir.

Your re-design, your big re-brand, that was AlM, right?

Yeni tasarımın, yeni ismin, AIM işiydi, değil mi?

Click to see more example sentences
designate tanımlamak

So without those instructions, it has no designation, right?

Yani o talimatlar olmadan, tanımlaması olmaz, doğru mu?

Seven of Nine a Borg designation.

Seven of Nine bir Borg tanımlaması.

designate seçmek

The black, will designate the duelists.

Siyah topu seçenler düelloya katılacak.

Hey, it's me designated fuck boy.

Hey, benim. Seçilmiş becerici çocuk.

designate atanmış

Natalie Teeger, designated hand-shaker.

Natalie Teeger, atanmış el sıkıcı.

designate uygulamak

Mr. Pronovost, are you familiar with the Delcheck app designed by J-Serve, the defendant's company? Yes.

Bay Pronovost, J-Serve yani davalı şirket tarafından dizayn edilen Delcheck uygulamasını biliyor musunuz?