English-Turkish translations for despicable:

aşağılık · alçakça, alçak · rezil · adi · değersiz · other translations

despicable aşağılık

Pai Yu Ching, you're not just a killer, you're despicable.

Pai Yu Ching, sen sadece bir katil değil, ayrıca aşağılık bir insansın.

It is a vile and despicable act.

Bu iğrenç ve aşağılık bir hareket.

OK, then, cruel, stupid, heartless, pathetic cowardly, despicable.

Öyleyse acımasız, aptal, kalpsiz Zavallı, korkak, aşağılık.

Click to see more example sentences
despicable alçakça, alçak

It's despicable, even for you.

Bu senin için bile çok alçakça.

What a vulgar, low, despicable, political trick.

Ne kadar kaba, aşağılık, alçakça, bir politik hile.

I know. It's despicable.

Biliyorum, bu çok alçakça.

Click to see more example sentences
despicable rezil

Mm-hmm. But, Mr. Lang, even someone as despicable as you can change, right?

Bay Lang, sizin gibi rezil biri bile değişebilir, değil mi?

You're despicable and you're a criminal.

Sen rezil bir kadınsın. Ayrıca bir suçlusun.

You're a despicable person.

Sen rezil bir insansın.

Click to see more example sentences
despicable adi

How can someone be so despicable?

Nasıl biri bu kadar adi olabilir ki?

You despicable rat,

Seni adi sıçan.

Guards, seize this despicable creature!

Muhafızlar! Bu adi yaratığı yakalayın!

despicable değersiz

May because I will always be a despicable villain.

Mayıs çünkü ben her zaman değersiz bir hain olacağım.

These are criminal, despicable people, Fred.

Bunlar suçlu, değersiz insanlar Fred.