English-Turkish translations for detect:

bulmak · saptamak · belirlemek · bulma., bulma · other translations

detect bulmak

Let's get a better detective.

Daha iyi bir dedektif bulalım.

Another detective will find the guy.

Başka bir dedektif o adamı bulacak.

Detective Frost, please tell us what you found.

Dedektif Frost, lütfen bize ne bulduğunuzu söyler misiniz?

Click to see more example sentences
detect saptamak

Low levels were detected but enough to determine cause of death.

Düşük seviyede tespit edildi. Ama ölüm sebebini saptamak için yeterli.

I'm not detecting anything.

Ben hiçbir şey saptayamadım.

The dog has detected an illegal substance.

Köpek yasa dışı bir madde saptadı.

Click to see more example sentences
detect belirlemek

Our long-range scanners have detected Baal's fleet.

Uzun mesafe tarayıcılarımız Baal'ın filosunu belirledi.

Dark, unknown, non-reflecting, non-detectable objects somewhere.

Karanlık, bilinmeyen, parlamayan belirlenemeyen dış nesneler.

Scans detect lethal acceleration of mono-magnetic pulse.

Tarayıcılar, öldürücü mono-manyetik atım ivmesi belirledi.

detect bulma., bulma

And Mr. Peck, that boat is just jam-packed with top-secret, submarine detection gear,

Ve Bay Peck, o tekne çok gizli denizaltı bulma donanımıyla ağzına kadar dolu.

Are there force fields, detection grids, physical barriers?

Güç alanları var mı, bulma ızgaraları, fiziksel bariyerler?