English-Turkish translations for devastating:

yıkıcı · çarpıcı · müthiş · other translations

devastating yıkıcı

So, a very short time, very large amount of energy, and very devastating effects.

Yani, çok kısa bir sürede, çok büyük miktarda enerji ve çok yıkıcı etkileri.

He's having a normal emotional reaction to a devastating experience.

Yıkıcı bir deneyim için gayet normal bir duygusal reaksiyon gösteriyor.

The ecological and economic effects, Mr President, would be devastating.

Ekolojik ve ekonomik etkileri yıkıcı olacak Sayın Başkan.

Click to see more example sentences
devastating çarpıcı

Blair, you look devastating, as always.

Blair, her zamanki gibi, çarpıcı görünüyorsun.

It's a devastating hypocrisy.

Bu çarpıcı bir iki yüzlülük.

devastating müthiş

B-ro was sexually and creatively devastating.

B-ro cinsellik ve yaratıcılık açısından müthişti.