English-Turkish translations for develop:

geliştirmek · gelişmek · şekillendirmek · ilerlemek · anlatmak · büyümek · other translations

develop geliştirmek

Two: research and development on safe alternative energy sources especially solar power.

İki: güvenli alternatif enerji kaynaklarının araştırma ve geliştirmesi özellikle güneş enerjisinin.

I heard that Wing Chun fist is developed by a woman

Duydum ki Wing Chun yumruğu bir kadın tarafından geliştirilmiş.

Takes a long time to develop anything else.

Başka bir şey geliştirmek çok uzun zaman alacak.

Click to see more example sentences
develop gelişmek

All kids develop in different ways at different times and in different directions.

Bütün çocuklar farklı şekillerde ve farklı zamanlarda ve farklı yönlerde gelişir.

Kids develop,"you know," friendship, reading," maybe something about robots.

Çocuklar gelişir,"bilirsin," arkadaşlık, okuma," belki robotlarla ilgili bir şey.

Some boys develop more slowly.

Bazı çocuklar daha yavaş gelişir.

Click to see more example sentences
develop şekillendirmek

All kids develop in different ways at different times and in different directions.

Bütün çocuklar farklı şekillerde ve farklı zamanlarda ve farklı yönlerde gelişir.

Stephanie Powell and her husband have somehow developed abilities.

Stephanie Powell ve kocasının bir şekilde gelişmiş yetenekleri var.

But the dolphin did not invent the sonar, it developed it naturally.

Ama sonarı yunus icat etmedi, onu doğal bir şekilde geliştirdi.

Click to see more example sentences
develop ilerlemek

Employment, development, progress".

İstihdam, kalkınma, ilerleme".

'Tanis development proceeding. 'Acquire headpiece, Staff of Ra.

Tanis ilerlemesi, RA'nın asasının başındaki parçayı elde etti.

develop anlatmak

Tell us what's going on down here. Research and development.

Burda neler olduğunu anlat bize. araştırma ve geliştirme.

develop büyümek

They developed a type of sorcery called "Shimokage's Way.

Shimokage'in Yolu" adında bir büyü türü geliştirmişler.