English-Turkish translations for developing:

gelişme · gelişen · geliştirme · gelişim · ilerleyen · other translations

developing gelişme

Why, Detective Ryan, please tell us about this new and extraordinary development.

Bak sen! Dedektif Ryan, lütfen bize bu yeni ve olağanüstü gelişmeyi anlatın.

There's been a development, an explosion on the ship.

Bir gelişme var. Gemide bir patlama oldu.

What a wonderful development!

Ne muhteşem bir gelişme!

Click to see more example sentences
developing gelişen

Two: research and development on safe alternative energy sources especially solar power.

İki: güvenli alternatif enerji kaynaklarının araştırma ve geliştirmesi özellikle güneş enerjisinin.

I heard that Wing Chun fist is developed by a woman

Duydum ki Wing Chun yumruğu bir kadın tarafından geliştirilmiş.

Takes a long time to develop anything else.

Başka bir şey geliştirmek çok uzun zaman alacak.

Click to see more example sentences
developing geliştirme

Lower Manhattan Development Corporation, this is Julie Powell.

Aşağı Manhattan Geliştirme Şirketi, ben Julie Powell.

Captain Archer hopes to develop a productive relationship with this species.

Kaptan Archer, bu türle ile verimli bir ilişki geliştirmeyi umuyor.

Yeah, my new research and development team just walked in.

Evet, yeni araştırma ve geliştirme takımım içeri henüz geldi.

Click to see more example sentences
developing gelişim

Financial aid and debt relief prevent the democratic and economic development in Africa.

Mali destek ve borç yardımı Afrika'da demokratik ve ekonomik gelişimi engelliyor.

Yeah, the belt was his favorite child development tool.

Evet. Kemer, en sevdiği çocuk gelişimi aletiydi.

No, child development is more psychology. Psychology.

Hayır, çocuk gelişimi daha psikolojik bir şey.

Click to see more example sentences
developing ilerleyen

Employment, development, progress".

İstihdam, kalkınma, ilerleme".

'Tanis development proceeding. 'Acquire headpiece, Staff of Ra.

Tanis ilerlemesi, RA'nın asasının başındaki parçayı elde etti.