English-Turkish translations for development:

gelişme · geliştirme · gelişim · kalkınma · ilerleme · geliştirilmiş ürün · other translations

development gelişme

Why, Detective Ryan, please tell us about this new and extraordinary development.

Bak sen! Dedektif Ryan, lütfen bize bu yeni ve olağanüstü gelişmeyi anlatın.

There's been a development, an explosion on the ship.

Bir gelişme var. Gemide bir patlama oldu.

What a wonderful development!

Ne muhteşem bir gelişme!

Click to see more example sentences
development geliştirme

Lower Manhattan Development Corporation, this is Julie Powell.

Aşağı Manhattan Geliştirme Şirketi, ben Julie Powell.

Captain Archer hopes to develop a productive relationship with this species.

Kaptan Archer, bu türle ile verimli bir ilişki geliştirmeyi umuyor.

Yeah, my new research and development team just walked in.

Evet, yeni araştırma ve geliştirme takımım içeri henüz geldi.

Click to see more example sentences
development gelişim

Financial aid and debt relief prevent the democratic and economic development in Africa.

Mali destek ve borç yardımı Afrika'da demokratik ve ekonomik gelişimi engelliyor.

Yeah, the belt was his favorite child development tool.

Evet. Kemer, en sevdiği çocuk gelişimi aletiydi.

No, child development is more psychology. Psychology.

Hayır, çocuk gelişimi daha psikolojik bir şey.

Click to see more example sentences
development kalkınma

Lower Manhattan Development Corporation, Julie Powell.

Aşağı Manhattan Kalkınma Şirketi., Julie Powell.

Good morning, Lower Manhattan Development Corporation,

Günaydın, Aşağı Manhattan Kalkınma Şirketi.

Revolution; economic development, modern industry, yes.

Ekonomik kalkınma, modern endüstri anlamında devrime evet.

Click to see more example sentences
development ilerleme

Employment, development, progress".

İstihdam, kalkınma, ilerleme".

'Tanis development proceeding. 'Acquire headpiece, Staff of Ra.

Tanis ilerlemesi, RA'nın asasının başındaki parçayı elde etti.

development geliştirilmiş ürün

Because you're not a product developer.

Çünkü bir ürün geliştirici değilsin.