English-Turkish translations for devil:

şeytan · İblis · şeytani · dev · şeytan iblis · şeytanlık · cin · kör şeytan · other translations

devil şeytan

Sometimes it seemed like she was possessed by a devil that wanted to destroy everything.

Bazen her şeyi yok etmek isteyen bir şeytan tarafından ele geçirilmiş gibi görünüyordu.

Isn't he a devil, Brad?

O bir şeytan değil mi Brad?

Stop this, you devil!

Kes şunu, seni şeytan!

Click to see more example sentences
devil İblis

It must be hard for a poor devil.

Zayıf bir iblis için bu zor olmalı.

Oh, he's a mad Devil, sir!

O çılgın bir iblis bayım!

You're a good Devil, Dad.

Sen iyi bir İblis'sin,baba.

Click to see more example sentences
devil şeytani

Get away from me, devil woman!

Benden uzak dur, şeytani kadın!

It's a devil camera!

Bu şeytani bir makine!

A devil's invention!

Şeytani bir buluş!

Click to see more example sentences
devil dev

Best possible match is this handsome devil, the giant prehistoric hyena.

En iyi eşleşme, bu yakışıklı şeytan dev tarihöncesi sırtlan.

Devi, Himanshu, he was handing Devil's case.

Devi, Himanshu da Devil'in dosyasını teslim ediyordu.

devil şeytan iblis

Devils and demons.

Şeytanlar ve iblisler

By Barabbas, by Satanas, by the devil conjured be.

Barabbas adına, şeytan adına, çağrılan iblis adına.

devil şeytanlık

Then, what the devil's he doing here?

O halde ne şeytanlık yapıyor burada?

What the devil?

Ne bu şeytanlık?

devil cin

Uh, since sexual depravity and devil worship.

Uh, cinsel ahlaksızlık ve şeytana tapınmadan beri.

devil kör şeytan

The Old Devil was blinded

Yaşlı şeytan sonunda kör oldu