English-Turkish translations for devotion:

bağlılık · sadakat · adama · düşkünlük · other translations

devotion bağlılık

Um, because it's a pretext for telling stories about, like, the purity of male friendship and devotion.

Um, çünkü bu hikayeler anlatmak için bir bahane, mesela, erkek arkadaşlığın ve bağlılığın saflığı.

Well, this level of devotion takes a lot of discipline, Ange.

Şey bu düzeyde bağlılık bir çok disiplini sağlamayı gerektirir,Ange.

It's a necessary precaution, though the industry prides itselfon the loyalty and devotion ofits workers.

Sektör, çalışanların sadakat ve bağlılığı ile gurur duyuyor olsa da, bu gerekli bir önlemdir.

Click to see more example sentences
devotion sadakat

Amar and Prem full of purity and devotion.

Amar ve Prem saflık ve sadakat dolu.

Loyal devotion, fearless devotion And to die with dignity

Sadık sadakat, korkusuz sadakat ve saygınlıkla ölmek.

But you swore eternal devotion to him.

Ama ona sonsuz sadakat yemini etmiştin.

Click to see more example sentences
devotion adama

An important man and devoted father has just been killed.

Önemli bir adam ve fedakar bir baba öldürüldü.

So many good men, devoted soldiers, all dead.

Bir sürü iyi adam, sadık askerler, hepsi öldü.

That guy is devoted to you.

Bu adam sana çok bağlı.

devotion düşkünlük

Flattery, devotion, sex

Dalkavukluk, düşkünlük seks