dialects

Ancient Urdu dialect meaning "herald"or" guardian,"or in some translations," prophet".

Kadim Urdu lehçesi, anlamı haberci, gardiyan ya da bazı çevirilerde peygamber.

Excuse me, but I don't have a dialect.

Özür dilerim ama benim bir lehçem yok.

It is written in a rare dialect of ancient Goa'uld.

Bu nadir kullanılan antik bir Goa'uld lehçesiyle yazılmış.

I'm not like you, with your definitive lexicon of Upper Nile dialects.

Ben senin gibi değilim. Yukarı Nil lehçesinin tanımlı sözlüğünü çıkaramam.

This is like a dialect?

Bu lehçe gibi bir şey mi?

It's an ancient Egyptian dialect.

Bu bir, antik Mısır diyalekti.

Numbers written in an ancient Chinese dialect.

Eski bir Çin lehçesinde yazılmış sayılar.

This is written in an obscure dialect of Goa'uld.

Bu çok eski bir Goa'uld lehçesi ile yazılmış.

It's not a vulgar dialect.

Bu kaba bir lehçe değil.

It might be a dialect.

Bu bir lehçe olabilir.