English-Turkish translations for diaper:

bez · bebek bezi · çocuk bezi · ped · kundak bezi · other translations

diaper çocuk bezi

Well, it's more like a diaper.

Daha çok bir çocuk bezi gibi düşün.

Oh, and that, uh, guy with the thing for the diapers

Ah, ve bu, şey, çocuk bezi kullanan bir adam

There is a pack of diapers there.

Orada bir paket çocuk bezi var.

Hey, this is a diaper.

Ama bu çocuk bezi.

Just a little diaper issue.

Ufak bir çocuk bezi meselesi.

The house began to smell like dirty diapers.

Ev, kirli çocuk bezi gibi kokmaya başladı.

Isn't that what a diaper is for?

Çocuk bezi de bunun için değil mi zaten?

We gotta get diapers and blankets and a cradle.

Çocuk bezi ve battaniye almalıyız ve bir beşik

It's Mel's friend Sam in a giant plastic diaper.

Mel'in arkadaşı Sam, kocaman plastik bir çocuk bezi giymiş.

I got two broken lawnmowers and my diaper bill's doubled this year.

İki çim biçme makinem kırıldı ve bu sene çocuk bezi faturam iki katına çıktı.