English-Turkish translations for difficult:

zorlu, zor · çetin · ağır · geçimsiz · inatçı · other translations

difficult zorlu, zor

No, this is a very difficult day for your father, and he needs to be with his family.

Hayır. Baban için çok zor bir gün ve ailesi ile birlikte olmaya ihtiyacı var.

It's been a difficult and long day for us.

Bizim için zor ve uzun bir gündü.

Forgive me, but I find it difficult to imagine you as a mother.

Beni affedin ama sizi bir anne olarak hayal etmek zor geliyor.

Click to see more example sentences
difficult çetin

He's a very difficult man.

Çok çetin bir adamdır.

This path certainly is difficult Is there another route?

Bu patika gerçekten çetin başka bir yol var mı?

It's a very difficult area, sir.

Orası oldukça çetin bir bölge efendim.

Click to see more example sentences
difficult ağır

It's very heavy, but difficult to trace.

Çok ağır ama izlenmesi de çok zor.

It's difficult and sinful, I think.

Bu ağır ve günah olur bence.

difficult geçimsiz

She's great, but she's cold and difficult.

Harika biri ama soğuk ve geçimsiz.

difficult inatçı

Martha can be very difficult.

Martha çok inatçı olabilir.