English-Turkish translations for difficulty:

zorluk · sorun · sıkıntı · zor · güçlük · aksaklık · other translations

difficulty zorluk

North Yorkshire has a lot of these estates, big and small, and many are in difficulty.

Kuzey Yorkshire'da bu mülklerden pek çok var, büyük ve küçük. Çoğu da zorluk içinde.

I'm sorry, Mr. Almares but we're experiencing some technical difficulties.

Üzgünüm, Bay Almares ama bazı teknik zorluklar yaşıyoruz.

But he never complained neither about me nor about the difficulties.

Ama asla şikayet etmedi. Ne benim hakkımda.. Ne de zorluklar hakkında.

Click to see more example sentences
difficulty sorun

Ladies and gentlemen, please forgive us for this technical difficulty.

Bayanlar ve baylar, bu teknik sorun için bizi affedin.

I have done much research on emotional and love difficulties.

Aşk ve duygusal sorunlar üzerine çok araştırma yaptım.

Commander Uhura is experiencing technical difficulties, sir.

Komutan Uhura, teknik sorunlar yaşadığımızı söyledi, efendim.

Click to see more example sentences
difficulty sıkıntı

That's a difficulty for me.

Bu benim için büyük bir sıkıntı.

Why are so many people having such difficulty?

Neden bir sürü insan bu kadar sıkıntı yaşıyor?

I'm having a little technical difficulty here.

Burada biraz teknik sıkıntı çekiyorum da.

Click to see more example sentences
difficulty zor

I came here with such difficulty.

Ben buraya ne zorluklarla geldim!

Bosung University Hospital's Neurology Center Faces Difficulty

Bosung Üniversite Hastanesi Nöroloji Merkezi Zorluklarla Karşı Karşıya

With great difficulty.

Büyük bir zorlukla.

Click to see more example sentences
difficulty güçlük

Now there's a man who overcame some difficulties.

Şimdi, işte orada bazı güçlükleri aşmış bir adam var.

Sometimes I have difficulty breathing.

Bazen nefes almakta güçlük çekiyorum.

Nothing. i'm having difficulty gauging distance.

Hiçbir şey. Mesafeyi algılamakta güçlük çekiyorum.

Click to see more example sentences
difficulty aksaklık

Looks like we're experiencing technical difficulty.

Görünüşe göre teknik aksaklıklar yaşıyoruz.

We're experiencing some technical difficulties.

Bazı teknik aksaklıklar yaşıyoruz da.

Just some, technical difficulties.

Yalnızca Bazı teknik aksaklıklar.