English-Turkish translations for diffuse:

dağınık · yayılmak · yayılmış, yaymak · other translations

diffuse dağınık

Unlike you and Eva, I'm diffuse and uncertain.

Sen ve Eva'dan farklı olarak, ben dağınık ve kararsızım.

This material is diffuse,

Bu madde, dağınık halde.

Pain was vague and diffuse.

Dağınık ve belirsiz ağrı.

diffuse yayılmak

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis.

Idiyopatik iskelet hiperostozu yayılır.

diffuse yayılmış, yaymak

Meningitis, encephalitis those are diffuse processes.

Menenjit, ensefalit. Bunlar yayılmış süreçler. Bu sınırlı.