English-Turkish translations for dig:

kazma · kaz · kazı · kazmak · kazımak · çıkartmak, çıkarmak · anlamak · araştırmak · hoşlanmak · sevmek · çukur kazmak · dürtmek · beğenmek · other translations

dig kazı

They're digging for something.

Bir şey için kazı yapıyorlar.

We've had the dig suspended, and for God knows how long.

Kazı askıya alındı ve ne kadar sürer Tanrı bilir.

I recently infiltrated a secret Cobra dig site, code name:

Yakın zamanda gizli bir Kobra kazı alanına sızdım. Kod adı:

The new dig at Ghost Ranch is a joint project of the University of California Berkeley and the American Museum.

Ghost Ranch' da yeni bir kazı bu ortak bir proje California Berkeley üniversitesi ve Amerikan Müzesinin.

No. No more digging.

Daha fazla kazı yok.

There's a dig there.

Orada bir kazı var.

It seems historical digs are back in fashion, the latest underground craze.

Tarihi kazılar tekrar moda olmuş gibi görünüyor, en son yeraltı çılgınlığı.

Looks like Sutton's dig site.

Sutton'ın kazı alanı gibi görünüyor.

But those scientists were digging.

Ama şu bilim adamları kazı yapıyorlardı.

The victim's apartment is like an archaeological dig.

Kurbanın dairesi arkeolojik bir kazı alanı gibi.