English-Turkish translations for digger:

kazıcı · kazma · other translations

digger kazıcı

Yeah, Jessica's a gold digger, but I'm a gold digger digger.

Evet Jessica altın kazıcısı, ame ben de altın kazıcı kazıcısıyım.

Then I'll be a "hole digger" so you'll never forget me!

O zaman ben de çukur kazıcı olurum,.. sen de beni hiç unutmazsın.

A rabbi and a digger.

Bir haham ve bir kazıcı.

Click to see more example sentences
digger kazma

Drills and diggers.

Matkap ve kazmalar.