English-Turkish translations for digit:

hane · rakam · parmak · numara · basamaklı, basamak · sayı · other translations

digit hane

Her days are numbered, and the number in question isn't even in double digits.

Günleri sayılı, bu günlerin sayısı da, iki haneli bir rakam bile değil.

The lowest of the double digits, but nevertheless, ten dollars.

İki haneli en küçük sayı ama yine de söyleyeyim, on dolar.

Toto, we're not in single digits anymore.

Toto, artık tek haneli sayılarda değiliz.

Click to see more example sentences
digit rakam

Her days are numbered, and the number in question isn't even in double digits.

Günleri sayılı, bu günlerin sayısı da, iki haneli bir rakam bile değil.

The good lawyers at dewey,cheatham and howe got me a million bones for every digit I lost.

Dewey,Cheatham ve Howe daki iyi avukatlar kaybettiğim her rakam için bana bir milyon kemik veriyolar.

Three letters, six digits

Üç harf, altı rakam.

Click to see more example sentences
digit parmak

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten digits.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on parmak.

Somebody, somewhere, has left a digital fingerprint.

Birileri bir yerde dijital bir parmak izi bıraktı.

It's like a digital fingerprint.

Dijital bir parmak izi gibidir.

Click to see more example sentences
digit numara

And digital effects number one.

Ve dijital efektler numara bir.

No birth records, no social security number, no digital footprint.

Ne doğum kaydı, ne sosyal güvenlik numarası ne dijital parmak izi.

The vault company calls me gives me seven new digits every morning.

Kasanın şirketi her sabah beni arar ve yedi yeni numara verir.

Click to see more example sentences
digit basamaklı, basamak

That's six digits.

Bu altı basamaklı.

Parse three groups of three digits.

Üç basamaklı sayılar halinde üç gruba ayır.

And people into numerology find meaning in such digit-sums.

Numerolojiyle uğraşan insanlar basamakların toplamından mana çıkarır.

Click to see more example sentences
digit sayı

Well, it's double digits, sounds good.

Çift haneli sayı. Kulağa iyi geliyor.

The lowest of the double digits, but nevertheless, ten dollars.

İki haneli en küçük sayı ama yine de söyleyeyim, on dolar.

Parse three groups of three digits.

Üç basamaklı sayılar halinde üç gruba ayır.