English-Turkish translations for dignity:

haysiyetli, haysiyet · saygınlık · onurlu, onur · itibar · şeref, şerefli · asalet · ciddiyet · other translations

dignity haysiyetli, haysiyet

"Dignity." This is all your fault, Ed.

"Haysiyet". Bu tamamen senin suçun, Ed.

It's a matter of national dignity!

Bu bir milli haysiyet meselesidir!

For God's sake, have some dignity.

Tanrı aşkına, biraz haysiyetli olun.

Click to see more example sentences
dignity saygınlık

But in that time I have seen decency, honour and dignity.

Ama bu süre içinde nezaket, onur ve saygınlık gördüm.

If you have any dignity Apologize to the rice right now

Eğer bir saygınlığın varsa hemen şimdi pirinç için özür dile.

Sort of like your dignity right now?

Şu an senin saygınlığın gibi mi?

Click to see more example sentences
dignity onurlu, onur

You're never a horse or a creature with dignity.

Hiç bir at ya da onurlu bir yaratık olmuyorsun.

But in that time I have seen decency, honour and dignity.

Ama bu süre içinde nezaket, onur ve saygınlık gördüm.

But it has meaning and dignity.

Ama bir anlamı ve onuru var.

Click to see more example sentences
dignity itibar

Jeffrey, dignity is my middle name, and my first name is

Jeffrey itibar benim göbek adımdır ve ilk ismim ise

A little dignity, gentlemen, please.

Biraz itibar gösterin beyler, lütfen.

Position, dignity, a place in life.

Konum, itibar, hayatta bir yer.

Click to see more example sentences
dignity şeref, şerefli

Sit with dignity.

Şeref ile otur.

Noriega formed these so-called "Dignity Battalions.

Noriega, sözde Şeref TaburIarını oIuşturdu.

Honour and dignity, mango and pears, crowns of royals, all mirrors and glass

Şeref ve saygınlık, mango ve armut, taçlar, tüm cam ve aynalar.

dignity asalet

Then it'll die with dignity, at least at this paper.

O zaman asaletiyle ölmüş olur, en azından bu gazete.

What about your dignity?

Peki ya senin asaletin?

But he has a power and dignity.

Fakat onda güç ve asalet var.

dignity ciddiyet

Where's dignity and authority?

Ciddiyet ve otorite nerede?