English-Turkish translations for dim:

ahmak · belirsiz · budala · other translations

dim ahmak

Poor, sweet, dim-witted Max.

Zavallı, tatlı, ahmak akıllı Max.

They are dim-witted bourgeois.

Onlar ahmak birer burjuvazi.

dim belirsiz

Somewhere in the dim and distant past this creature's ancestors lived in water.

Belirsiz ve uzak bir geçmişte bu yaratığın ataları suda yaşıyordu.

Everything is dim.

Her şey belirsiz.

dim budala

It's about a dim-witted editor who

Bu budala bir editör hakkında