English-Turkish translations for diminish:

azaltmak · küçültmek · other translations

diminish azaltmak

Without his psychic amplifier, his power is greatly diminished.

Onun psişik amplifikatörü olmadan, gücü büyük ölçüde azaldı.

It diminishes your credibility as an educator.

Bu bir eğitimci olarak güvenilirliğini azaltır.

With every passing metre, pressure increases and sunlight diminishes.

Metrelerce ilerledikçe basınç artıyor ve güneş ışığı azalıyor.

diminish küçültmek

Drenched and diminished, frail and trembling, but alive.

Sırılsıklam, küçülmüş, zayıf ve titriyor, fakat hayatta.

Left side's diminished.

Sol ciğer küçülmüş.