English-Turkish translations for director:

müdür · yönetmen · direktör · yönetici · yapımcı · yönetmenlik · rejisör · orkestra şefi · other translations

director müdür

If the Director really wants him dead, he can find another way on another day.

Eğer Müdür gerçekten ölmesini istiyorsa, başka bir gün başka bir yol bulabilir.

Nick, I'm NClS Director Leon Vance.

Nick, Ben NCIS müdürü Leon Vance.

Director Vance, Special Agent Gibbs and DiNozzo, I'd like you to meet FBI Special Agent Pendergast.

Müdür Vance, Özel Ajan Gibbs ve DiNozzo size FBI Özel Ajanı Pendergast'ı tanıştırayım.

Click to see more example sentences
director yönetmen

Before I became a director I'd always wanted to make a very simple love story

Yönetmen olmadan önce, her zaman çok basit bir aşk hikayesi yapmak istiyordum.

I'm not any other director.

Ben başka bir yönetmen değilim.

Everybody calling him "Director".

Herkes ona "Yönetmen" diyor.

Click to see more example sentences
director direktör

You made her creative director, didn't you?

Sen onu yaratıcı direktör yaptın, değil mi?

Well, hello, Mr, Program Director,

Merhaba Bay Program direktörü.

Special delivery for Director Fury.

Direktör Fury için özel teslimat.

Click to see more example sentences
director yönetici

I'm meeting with the Secretary of State and director Shay in a few minutes.

Bir kaç dakika sonra Devlet Bakanı ve Yönetici Shay ile toplantım var.

director, executive, secretary someone strong not too old

Müdür, yönetici, sekreter. Çok yaşlı olmayan güçlü biri.

By the way, from now on it's Comrade Director and Comrade Dr Zhivago, all right?

Bu arada, bundan sonra Yoldaş Yönetici ve Yoldaş Dr. Zhivago, tamam mı?

Click to see more example sentences
director yapımcı

Today I've seen a script prepared by a producer who thinks like a director.

Bugün tıpkı bir yönetmen gibi düşünen yapımcı tarafından hazırlanmış bir senaryo gördüm

Writer, director, producer

Senarist, yönetmen, yapımcı

Producer Joe Clarke. This is the director, John Bagley.

Yapımcı Joe Clarke ve yönetmen, John Bagley.

Click to see more example sentences
director yönetmenlik

You for director and Julia for book.

Yönetmenlik için sen, senaryo için Julia.

Tennis camp. Movie director camp!

Tenis kampı, yönetmenlik kampı!

Chief yurotdela, artistic director, and even breeders.

Sanat yönetmenliği hatta hayvan besiciliği bile yaptım.

director rejisör

Your son is a director

Senin oğlun bir rejisör.

director orkestra şefi

Attention Mr. Leonid Vinitchenko, director of Bolshoi.

Bolşoy orkestra şefi sayın Leonid Vinitchenko'nun dikkatine.