English-Turkish translations for disability:

engel, engelli · özür, özürlü · sakat · yetersizlik · maluliyet · özürlülük · sakatlık · engellilik · other translations

disability engel, engelli

He's not disabled. He's a genius.

Engelli değil, o bir dahi.

This guy isn't disabled.

Bu adam engelli değil.

Your brother's a very disabled individual.

Kardeşin oldukça engelli bir birey.

Click to see more example sentences
disability özür, özürlü

My opinion is objective and professional. The boy is mentally disabled.

Tarafsız ve profesyonel olarak benim görüşüm: çocuk zihinsel özürlü.

He's mentally disabled, not stupid.

O zihinsel özürlü, aptal değil.

We may be disabled, but you're disgusting.

Biz özürlü olabiliriz, ama sen iğrençsin.

Click to see more example sentences
disability sakat

You're lying to a disabled person.

Sakat bir insana yalan söylüyorsun.

So you're not only disabled, you're also gay.

Sadece sakat değil, aynı zamanda geysin de.

Disabled veterans protesting the Vietnam War.

Sakat gaziler Vietnam Savaşı'nı protesto ediyor.

Click to see more example sentences
disability yetersizlik

It's not a disability, it's a gift.

Bu bir yetersizlik değil, bir lütuf.

Is it a permanent physical disability?

Daimi fiziksel bir yetersizlik mi?

That's disability insurance.

Bu yetersizlik sigortası.

Click to see more example sentences
disability maluliyet

You stole an old woman's disability checks?

Yaşlı bir kadının maluliyet çeklerini çaldın.

Application for Disability Pension

Maluliyet emekli maaşı başvurusu

He was a ex-sailor, disability pension.

Eski denizci ve maluliyet maaşı alıyormuş.

disability özürlülük

At a glance it just looks like poor penmanship, but it's actually a neurological disability.

Bir bakışta sadece zayıf bir el yazısı gibi görünebilir. Ama aslında bu bir nörolojik özürlülük.

disability sakatlık

So there'll be no developmental problems or disabilities, right?

Yani gelişim sorunları veya bir sakatlık olmayacak, değil mi?

disability engellilik

It's not a disability.

Bu bir engellilik değil.