English-Turkish translations for discontinue:

bitmek, bitirmek · durdurmak, durmak · son vermek · other translations

discontinue bitmek, bitirmek

Maybe that's why he discontinued this line of research.

Belki de bu yüzden bu araştırmasını bitirdi.

Obviously we immediately discontinued his subscription.

Açıkçası biz hemen onun üyeliğini bitirdik.

Computer, discontinue program and erase.

Bilgisayar, programı bitir ve sil.

Click to see more example sentences
discontinue durdurmak, durmak

This brand was discontinued long time ago.

Bu marka uzun zaman önce üretimini durdurdu.

Yeah, the Bronco's been discontinued.

Evet, Bronco'ların üretimi durduruldu.

The stagecoach to Sudro's Wells has been discontinued.

Posta arabası seferleri buradan Sudrow's Wells'e kadar durduruldu.

discontinue son vermek

No, it was discontinued years ago.

Hayır, üretimine yıllar önce son verildi.