English-Turkish translations for discredit:

düşürmek · indirmek · gözden düşürmek · itibarını sarsmak · şüphe · şüpheye düşürmek · other translations

discredit düşürmek

The king discredited you.

Kral sizi gözden düşürdü.

New evidence now discredits earlier reports

Yeni kanıtlar şimdi eski raporlara şüphe düşürdü.

discredit indirmek

I'm telling you, Jack, Martin's testimony is discredited.

Sana söylüyorum Jack, Martin'in ifadesi geçersiz kılındı.

For example, Abu Musa Jabir ibn Hayyan made a greater contribution to the discredited field of alchemy than Halbert Vanderplatt made to neurobiology. Okay.

Mesela, Abu Musa Jabir ibn Hayyan'ın, itibarı olmayan 'alşimi' bilimine yaptığı katkılar Albert Van Der Plaat'in nörobiyoloji'ye yaptığı katkılardan daha büyüktür.

discredit gözden düşürmek

The king discredited you.

Kral sizi gözden düşürdü.

discredit itibarını sarsmak

Adele Mason discredited herself,

Adele Mason itibarını sarstı,

discredit şüphe

New evidence now discredits earlier reports

Yeni kanıtlar şimdi eski raporlara şüphe düşürdü.

discredit şüpheye düşürmek

New evidence now discredits earlier reports

Yeni kanıtlar şimdi eski raporlara şüphe düşürdü.