English-Turkish translations for disgrace:

utanç · utanç verici · rezalet · yüz karası · rezil etmek., rezil etmek · yüzkarası · rezillik · gözden düşürmek · ayıp · itibardan düşürmek · rezilâne., rezilâne · other translations

disgrace utanç verici

This is a disgrace for the whole school.

Bu tüm okul adına utanç verici bir şey.

But a man grotesque and ridiculous a disgraceful man, was great.

Ama garip ve gülünç bir adam utanç verici bir adam, harikaydı.

It's you, his son, that's a disgrace!

Sen onun oğlusun, bu utanç verici!

Yes, and I think it's disgraceful.

Evet ve bence bu utanç verici.

So am I. This is disgraceful.

Ben de. Bu utanç verici.

That was shameful, disgraceful, but it was not love.

O olay utanç verici, rezalet. Ama aşk değildi.

It's disgraceful, Mrs. Wilberforce.

Bu utanç verici Bayan Wilberforce.

That dress is disgraceful.

Bu elbise çok utanç verici.

It's a disgrace for Spain and aII Spaniards!

Bu, İspanya ve ispanyollar için utanç verici!

It's no disgrace.

Utanç verici değil.