English-Turkish translations for dismemberment:

parçalanma · parçalama · other translations

dismemberment parçalanma

These are the original fairy tales filled with death and dismemberment, and there's still a long list of archetypes.

Bunlar ölüm ve parçalanma ile dolu orijinal masallar, ve hala uzun bir ilk örnek listesi var.

Death and dismemberment.

Ölüm ve parçalanma.

dismemberment parçalama

They enjoy torture and dismemberment.

İşkence ve parçalamaya bayılırlar.