English-Turkish translations for dismiss:

reddetmek · kovmak · düşürmek · bırakmak · kapatmak · işten çıkarmak · işten atmak · other translations

dismiss reddetmek

That's a significant change of behavior, but you completely dismissed it.

Bu önemli bir davranış değişikliği ama sen bunu tamamen reddettin.

Tonight, the president's own lawyer this story hasn't even started. dismissed the allegations as mischievous invention.

Bu gece başkanın kendi avukatı Bu hikâye daha başlamadı bile. iddiaları zararlı bir icatmışçasına reddetti.

Sam dismisses abstract thought and craves concrete evidence.

Sam soyut düşünceleri reddeder ve somut kanıt arar.

Click to see more example sentences
dismiss kovmak

I have no intention of dismissing you.

Sizi kovmak gibi bir niyetim yok.

Dismiss those men.

Kov şu adamları.

Dismiss him, Mrs. O'Hara?

Kovmak Bayan O'Hara?

dismiss düşürmek

Not guilty, charges dismissed.

Suçlu değil, suçlamalar düşmüştür.

Your case was automatically dismissed yesterday

Senin davan dün otomatik olarak düştü.

"Case dismissed" beautiful words.

Dava düştü." ne güzel kelimeler.

dismiss bırakmak

When a married man dismisses his own car and hires a taxi!

Evli bir adam kendi arabasını bırakır ve bir taksi kiralar!

And Jung would dismiss it as an anger-induced synaptic anomaly.

Ve Jung öfkeli sinirsel anomali olarak bunu bırakır.

dismiss kapatmak

To dismiss the empirical with foolish emotionalism

Ampirik kapatmak için Aptalca duygusallık ile

dismiss işten çıkarmak

Because of you, Officer Yoon, Officer Kim, Officer Lee, and Officer Park will be dismissed.

Senin yüzünden Memur Yoon, Memur Kim, Memur Lee ve Memur Park işten çıkarılacak.

dismiss işten atmak

but after his crushing dismissal,

Ama işten atıldıktan sonra