English-Turkish translations for dispersal:

dağılım · yayılma · dağıtım · dağılma · other translations

dispersal dağılım

And what we're gonna do is separate the feet, create a little heat dispersion.

Ve ne yapacağız, ayakları ayrı olan küçük bir ısı dağılımı oluşturun.

I want a nice, clean dispersal this time.

Bu sefer güzel ve temiz bir dağılım istiyorum.

Some kind of orbital dispersion field.

Bir çeşit yörüngesel dağılım alanı.

Click to see more example sentences
dispersal yayılma

Charlie, look, it is a classic dispersal site.

Charlie, bak, burası klasik bir yayılma mahali.

It's a classic dispersal site.

Burası klasik bir yayılma mekanı.

dispersal dağıtım

Sir, this was not a dispersal device.

Efendim, bu bir dağıtım aleti değildi.

That's her dispersal mechanism.

Bu doktorumuzun dağıtım mekanizması.

dispersal dağılma

Dispersal pattern sierra.

Dağılma seviyesi sierra.