English-Turkish translations for disposal:

çöp · imha · öğütücü · atık · bertaraf · yok etme · kullanım · other translations

disposal çöp

Me and this garbage disposal have had a pretty good relationship.

Ben ve bu çöp öğütücünün gayet güzel bir ilişkisi var.

What if your Andy Pafko card accidentally falls into a running garbage disposal?

Ya senin Andy Pafko kartın kazara çalışan bir çöp öğütücüye düşerse?

It's like some giant garbage disposal.

Dev bir çöp öğütücüye benziyor.

Click to see more example sentences
disposal imha

Expert in explosives, bomb disposal, specialized in field nuclear weapons.

Uzman patlayıcılar içinde, bomba imha, alanında uzman nükleer silahlar.

It's not a simple disposal, Jane.

Bu basit bir imha değil, Jane.

Bomb Disposal Squad.

Bomba İmha Ekibi

Click to see more example sentences
disposal öğütücü

And, sure, the disposal won't always be around, but what if.

Ve tabii ki öğütücü her zaman burada olmayacak ama ya olursa.

Here's the gas stove, the dishwasher, the microwave, the disposal.

Burada gaz fırını, bulaşık makinesi, mikrodalga ve çöp öğütücü var.

New garbage disposal?

Yeni çöp öğütücü?

Click to see more example sentences
disposal atık

You have waste disposal issues here.

Burada atık bertaraf sorunları var.

Top-level security clearance plutonium disposal technician?

Üst seviye güvenlik yetkisi plutonyum atık teknisyeni.

Medical waste disposal.

Tıbbi atık imhası.

Click to see more example sentences
disposal bertaraf

You have waste disposal issues here.

Burada atık bertaraf sorunları var.

But Your Majesty, I personally disposed of the child.

Ama majesteleri! Ben kendim bertaraf ettim o çocuğu.

We disposed of emotion, Doctor.

Duyguyu bertaraf ettik, Doktor.

Click to see more example sentences
disposal yok etme

Why would it be so difficult to dispose of you?

Seni yok etmek neden bu kadar zor olsun ki?

Oh, god, he used lime to dispose

Tanrım, cesetleri yok etmek için kireç

disposal kullanım

Bomb disposal time startsnow.

Bomba kullanım zamanı başlıyorşimdi.