English-Turkish translations for disrupt:

bozucu., bozmak, bozucu · bozulma · engellemek · other translations

disrupt bozucu., bozmak, bozucu

Some kind of electromagnetic disruption corrupted the entire system.

Bir tür elektromanyetik parçalanma nedeniyle tüm sistem bozuldu.

Connecting to the neural network somehow disrupted our brains' normal electrical activity.

Nöral ağa bağlanmak bir şekilde beynin normal elektriksel faaliyetini bozmuş.

A sonic disruption arrow.

Ses dalgasını bozan bir ok.

Click to see more example sentences
disrupt bozulma

This is nearly total gravimetric and geothermal disruption.

Bu nerdeyse tamamen gravimetrik ve jeotermal bir bozulma.

No. I've tried base pair destabilisers, sequential disruption.

Temel çift istikrar bozucuları, sıralı bozulmaları denedim.

For maximum disruption.

Maksimum bozulma için.

Click to see more example sentences
disrupt engellemek

Nothing disrupts that prosecution, Gibbs.

Hiçbir şey bu kovuşturmayı engelleyemez, Gibbs.