English-Turkish translations for distribute:

dağıtmak · yaymak · vermek · other translations

distribute dağıtmak

A week later Han got suspended from school for distributing cheat sheets.

Bir hafta sonra, Han kopya kağıtları dağıttığı için okuldan uzaklaştırıldı.

And Phil distributed them.

Ve Phil onları dağıttı.

Distribute the rocket launchers and take out those gunships.

Roket atarları dağıt ve şu savaş gemilerini hallet.

Click to see more example sentences
distribute yaymak

Otherwise it would have been more evenly distributed.

Aksi takdirde daha eşit bir şekilde yayılmış olması gerekirdi.

The tissue damage is distributed evenly.

Doku hasarı eşit düzeyde yayılmış.

But you have bigger problems and that distributing child pornography is a felony, Ned.

Ama daha büyük sorunların da var. Çocuk pornosu yaymak ağır suçtur, Ned.

distribute vermek

Cheung Yiu-Fai, please report to distribution station.

Cheung Yiu-Fai, lütfen merkeze rapor verin.