English-Turkish translations for distribution:

dağıtım · dağılım · dağıtma · other translations

distribution dağıtım

A natural gas distribution center.

Bir doğal gaz dağıtım merkezi.

Bierko's targeting a natural gas distribution center, but we don't know which one.

Bierko, bir doğal gaz dağıtım merkezini hedefliyor. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz.

Well, Nicky said that the song's only got local distribution.

Nicky bunu demişti şarkının sadece yerel dağıtımı var.

Click to see more example sentences
distribution dağılım

Ration distribution, education, medical services, all very important.

Tayın dağılımı, eğitim, tıbbi servisler, hepsi çok önemli.

Prime number distribution.

Birincil sayı dağılımı.

Weight distribution loading and towing.

Ağırlık dağılımı, yükleme ve çekme.

Click to see more example sentences
distribution dağıtma

Hawkgirl: Superman and Green Lantern Have almost finished distributing it.

Süperman ve Yeşil Fener panzehiri dağıtmayı neredeyse bitirdi.