English-Turkish translations for disturb:

rahatsız etmek · bozmak · üzmek · other translations

disturb rahatsız etmek

Please forgive me for disturbing you but my son's life is in great danger.

Lütfen sizi rahatsız ettiğim için beni affedin fakat oğlumun hayatı çok büyük tehlikede.

Other patients express themselves through art which can also be disturbing.

Diğer hastalar kendilerini sanat yoluyla ifade ediyorlar, ki bu da rahatsız edici olabiliyor.

I'm sorry, sir, but since Mr. Sebastian asked me not to disturb him

Özür dilerim efendim ama bay Sebastian kendisini rahatsız etmememi istediği için

Click to see more example sentences
disturb bozmak

This is very disturbing news.

Bu çok sinir bozucu bir haber.

Godzilla's roar disturbed Mechagodzilla's system.

Godzilla'nın kükremesi Mekagodzilla'nın sistemini bozdu.

Something's disturbed the orbits of these meteorites.

Bir şeyler bu meteoritlerin yörüngesini bozuyor.

disturb üzmek

It is sad, and it is disturbing.

Bu üzücü ve rahatsız edici.

It's causing electrodynamic disturbance throughout the system.

Sistem üzerinde elektrodinamik bir bozulmaya neden oluyor.