English-Turkish translations for ditch:

Hendek · çukur · bırakmak · kurtulmak · other translations

ditch Hendek

Ended up ditching, spent the whole week together, and then, a month later, we got engaged.

Hendek açılması sona erdi, birlikte bütün hafta geçirdim, ve daha sonra, bir ay sonra, biz nişanlandı.

This is a ditch, Chris.

Bu bir hendek, Chris.

He ditched his old man.

O yaşlı adam hendeğe.

Click to see more example sentences
ditch çukur

He could be in a ditch somewhere.

Bir yerde bir çukura girmiş olabilir.

There was a ditch, an artificial pit.

Bir çukur vardı, yapay bir çukur.

We went out, um muddin' last night, and we got stuck in a ditch.

Dışarı çıktık, geçen gece çamur vardı ve biz de bir çukurda sıkıştık.

Click to see more example sentences
ditch bırakmak

He ditched it. Continued on foot or had a second car somewhere.

Onu bıraktı yaya devam etti ya da bir yerde ikinci bir arabası vardı.

With his wife's money, all that freedom and power, and he ditched you.

Karısının tüm parasıyla tüm o özgürlük ve güçle, ve seni bıraktı.

Come on, Gus cut the cowboy crap and let's ditch this bird.

Hadi, Gus kes şu kovboy saçmalığını ve bırak şu kuşu artık.

Click to see more example sentences
ditch kurtulmak

Theo ditched Barton's car and transferred to another vehicle.

Theo, Barton'un aracından kurtulmuş ve başka bir araca binmiş.