ditched

Ended up ditching, spent the whole week together, and then, a month later, we got engaged.

Hendek açılması sona erdi, birlikte bütün hafta geçirdim, ve daha sonra, bir ay sonra, biz nişanlandı.

Clearly, this is you, Seth, ditching the murder weapon only minutes after Brad was killed.

Açıkçası, bu, Seth sen Brad öldürüldü sadece dakika sonra cinayet silahını terkediyor.

They either ditched the murder weapon, or there's a third person involved.

Ya cinayet silahını attılar ya da olaya ikinci bir kişi dahil.

Or maybe that's what he told his P.O. before he ditched out of work.

Ya da belki o onun P.O. söyledikleri Önce o dışında hendeğe.

And that's why I ditched my brother and sister.

İşte bu yüzden kız ve erkek kardeşimi ektim.

He ditched it. Continued on foot or had a second car somewhere.

Onu bıraktı yaya devam etti ya da bir yerde ikinci bir arabası vardı.

With his wife's money, all that freedom and power, and he ditched you.

Karısının tüm parasıyla tüm o özgürlük ve güçle, ve seni bıraktı.

Look, I'm just trying to ditch the cops, okay?

Bak, ben sadece polisleri ekmeye çalışıyorum, tamam mı?

That guy who ditched you made a big mistake.

Seni eken adam büyük bir hata yapmış.

You ditched me for a girl like that?

Beni bu kız için mi terk ettin?