divers

Blue diver, do you hear me?

Mavi dalgıç, beni duyuyor musun?

Working as a Navy diver with one good leg and the other

Bir donanma dalgıcı olarak çalışmak için bir iyi bacak ve diğeri

This is a diver emergency!

Bu bir dalgıç acil durumu.

Dirt diver, we got A situation.

Dirt diver, bir sorunumuz var.

Dirt Diver, check this out.

Dirt Diver, şuna bir bak.

She's a police officer, a qualified diver and a paramedic.

Polis memuru. vasıflı bir dalgıç ve bir ilk yardımcı.

In these conditions a diver could easily become disorientated and that could be fatal.

Bu şartlar altında bir dalgıç, kolayca yön duygusunu yitirebilir. Ve sonuç ölümcül olabilir.

Because I'm a master diver!

Çünkü ben usta bir dalgıcım!

Dirt Diver, this is Snake Doctor.

Dirt Diver, burası Snake Doctor.

A few boats came into the harbour yesterday, but no-one saw a diver.

Yok. Dün limana birkaç tekne geldi, ama kimse bir dalgıç görmemiş.