English-Turkish translations for diverse:

çeşitli, çeşit çeşit · farklı · başka · other translations

diverse çeşitli, çeşit çeşit

There are many safe, ethnically diverse neighbourhoods in Pittsburgh, Pennsylvania.

Pittsburgh, Pennsylvania'da pek çok güvenli ve etnik olarak çeşitli mahalleler var.

What kind of diversion, please?

Ne çeşit oyalama, lütfen?

A lovely mild, sweet aroma and it has so much diverse life in it.

Sevimli, yumuşak, tatlı bir aroma ve içinde çok çeşitli yaşam var.

Click to see more example sentences
diverse farklı

I concatenate diverse statisticaI information to maximize the potentiaI utilization of data.

Potansiyel veri değerlerini en yüksek değere çıkarmak için farklı istatisliksel verileri birleştiriyorum.

Yeah, we do. A diverse family.

Evet istiyoruz, farklı bir aileyiz.

If every single living thing is different from every other living thing then diversity becomes life's one irreducible fact.

Eğer her bir canlı şey, diğer canlılardan farklı ise. o zaman çeşitlilik hayatın sadeleştirilemez bir gerçeğidir.

Click to see more example sentences
diverse başka

Lorenzo's had other diversions.

Lorenzo'nun başka kaçamakları da oldu.