diversified

I'm trying to diversify, private security, things like that.

Farklılaştırmaya çalışıyorum, özel güvenlik gibi falan yani.

The monkeys, apes and other agile primates have evolved, diversified, adapted.

ve diğer çevik primatlar evrimleşti, farklılaştı ve çevreye uyum sağladı.

Trying to diversify to private security, things like that.

Farklılaşmaya çalışıyorum, özel güvenlik gibi falan yani.

Gotta diversify your portfolio, Dan.

Senin portföyünü çeşitlendirmeliyiz, Dan.

But like every business diversifies, I need to diversify

Ama her kolunda olduğu gibi benim de işimi büyütmem gerekiyor.

They, too, began to diversify.

Onlar da çeşitlenmeye başladı.

That's what we call diversifying.

Biz buna farklılaştırıcı unsur deriz.

Oh-hh evaluate your risk tolerance. Really diversify.

OH-HH senin riske dayanma oranına değer biçmek.

Diversified portfolio drugs, extortion, prostitution, Internet porn.

Çalışma alanları geniş; uyuşturucu, gasp pezevenklik, internet pornosu