English-Turkish translations for diversity:

çeşitlilik · çeşit · fark · farklılık · değişim · other translations

diversity çeşitlilik

And in that diversity, scientists have discovered a new story.

Ve bu çeşitlilik içinde, bilim insanları yeni bir hikâye keşfettiler.

Well, Lewis and Sharon said it diversity and opportunity and freedom and freedom.

Şey işte, Lewis ve Sharon söylediler ya Çeşitlilikler, fırsatlar, özgürlük ve özgürlük.

It means that in a world of excellence, old and unexceptional qualifies as diversity.

Bu, mükemmellik bir dünyada anlamına gelir eski ve sakatlıklar çeşitliliği olarak nitelendirir.

Click to see more example sentences
diversity çeşit

There are many safe, ethnically diverse neighbourhoods in Pittsburgh, Pennsylvania.

Pittsburgh, Pennsylvania'da pek çok güvenli ve etnik olarak çeşitli mahalleler var.

What kind of diversion, please?

Ne çeşit oyalama, lütfen?

A lovely mild, sweet aroma and it has so much diverse life in it.

Sevimli, yumuşak, tatlı bir aroma ve içinde çok çeşitli yaşam var.

Click to see more example sentences
diversity fark

I concatenate diverse statisticaI information to maximize the potentiaI utilization of data.

Potansiyel veri değerlerini en yüksek değere çıkarmak için farklı istatisliksel verileri birleştiriyorum.

Yeah, we do. A diverse family.

Evet istiyoruz, farklı bir aileyiz.

If every single living thing is different from every other living thing then diversity becomes life's one irreducible fact.

Eğer her bir canlı şey, diğer canlılardan farklı ise. o zaman çeşitlilik hayatın sadeleştirilemez bir gerçeğidir.

Click to see more example sentences
diversity farklılık

Thanks for bringing the diversity, guys.

Farklılık getirdiğiniz için sağ olun, çocuklar.

It's diversity day Jim, wish everyday was diversity day.

Bugün farklılık günü, Jim. Keşke hergün farklılık günü olsaydı.

Man, woman, black, white so much diversity!

Kadın, erkek, siyah, beyaz aşırı farklılık!

Click to see more example sentences
diversity değişim

Wish everyday was diversity day.

Keşke Hergün Değişim Günü Olsa

Well, they had diversity, too.

Onlarda da bir değişim vardı.