diverted

Congratulations, gentlemen, a very diverting and amusing puzzle solved in two minutes.

Tebrikler beyler, çok yönlü ve renkli bir bulmaca iki dakika içinde çözüldü.

Rodney, I'm trying to divert power but it's become far too unstable.

Rodney, gücü çekmeye çalışıyorum ama çok fazla kararsız hale geldi.

It's been diverted to New Orleans, which is entirely unacceptable.

New Orleans'a gönderilmiş ki bu tamamiyle kabul edilemez.

Mr. Sulu, divert every remaining power to the stabilizers.

Bay Sulu, kalan tüm gücümüzü dengeleyicilere yönlendir.

Divert all power to hull plating.

Tüm gücü gövde kaplamasına aktarın.

Colonel Telford's efforts to divert control Were not entirely in vain.

Albay Telford çabaları kontrol aktarmak için değil tamamen Were boşuna.

And the last, the sixth, perhaps diverted through this window.

Ve sonuncu, altıncı, belki de bu pencereden sekmiştir.

Mr. Sulu, divert any remaining power to stabilizers.

Bay Sulu, kalan bütün gücü dengeleyicilere yönlendirin.

Divert auxiliary power to the shields.

Bütün yedek gücü, kalkanlara aktarın.

Divert emergency power to shields.

Acil durum gücünü kalkanlara yönlendirin.