English-Turkish translations for doctor:

doktor, doktora · iyileştirmek · yapmak · tedavi etmek, tedavi edilmek · hekim · doktorluk · veteriner · düzeltmek · değiştirmek · tamir etmek · other translations

doctor doktor, doktora

I'm not her doctor, so I don't know exactly, but it's probably not a good thing.

Ben doktor değilim. Bu yüzden tam olarak nedir bilmiyorum, ama muhtemelen iyi değildir.

You want to be a doctor or something Remember?

Sen doktor gibi bir şey olmak istiyorsun. Unuttun mu?

There's some problem between one of the girls and a doctor.

Kızlardan biri ve bir doktor arasında bir problem var.

Click to see more example sentences
doctor iyileştirmek

I'm not her doctor, so I don't know exactly, but it's probably not a good thing.

Ben doktor değilim. Bu yüzden tam olarak nedir bilmiyorum, ama muhtemelen iyi değildir.

The doctor thinks that's best for her, so that's what we're gonna do.

Doktor bunun onun için en iyisi olduğunu düşünüyor, Biz de öyle yapacağız.

So the doctor said you're fine?

Yani, doktor iyi olduğunuzu söyledi.

Click to see more example sentences
doctor yapmak

I think I'm a doctor, but that doesn't make me a doctor.

Ben de doktor olduğumu düşünüyorum ama bu beni doktor yapmaz.

Doctor, is there anything you can do?

Doktor yapabileceğiniz bir şey var mı?

It would make me a better doctor.

Beni daha iyi bir doktor yapardı.

Click to see more example sentences
doctor tedavi etmek, tedavi edilmek

The doctors can't treat her, Mr. Kent. Trust me.

Doktorlar onu tedavi edemez Bay Kent, güvenin bana.

Did you treat him, Doctor?

Onu tedavi ettiniz mi, Doktor?

But the doctor cured him, thank God.

Tanrıya şükür doktor onu tedavi etti.

Click to see more example sentences
doctor hekim

And you're a family doctor?

Ve sen aile hekimi misin?

For fresh air to see the head doctor

Temiz hava için Baş hekimi görmek için.

What doctor and patient?

Ne hekimi ve hastası?

Click to see more example sentences
doctor doktorluk

Dr. Parker, from Doctoral Global Initiative, but you can call me Leonard.

Dr. Parker, Evrensel Doktorluk Girişimi'nden. Ama siz bana Leonard diyebilirsiniz.

Dr. Parker from Doctoral Global Initiative.

Dr. Parker, Evrensel Doktorluk Girişimi'nden.

Leonard Parker, Doctoral Global Initiative.

Leonard Parker. Evrensel Doktorluk Girişimi'nden.

Click to see more example sentences
doctor veteriner

A doctor, a lawyer, and a veterinarian sue the duck.

Bir doktor, bir avukat, ve bir veteriner Doktor Sue?

I'm sorry, are you a vet or a doctor?

Pardon, sen veteriner ya da doktor musun?

Not a doctor, but veterinarian.

Doktor değil ama veteriner.

Click to see more example sentences
doctor düzeltmek

Hello, Doctor Moss, I have a little situation that needs fixing.

Merhaba, Doktor Moss, düzeltilmesi gereken küçük bir sorunum var.

UNR doctored nothing.

UNR hiçbirşeyi düzeltmedi.

doctor değiştirmek

The doctor even changed my thinking.

Doktor benim düşüncelerimi bile değiştirdi.

Or perhaps the Doctor altered the music deliberately.

Veya belki de Doktor müziği kasten değiştirdi.

doctor tamir etmek

The Doctor fixed an audio link.

Doktor ses bağlantısını tamir etti.