English-Turkish translations for document:

belge · belgelemek · evrak · doküman · other translations

document belge

This is a top secret document, Ohio, and we're opening it up tonight.

Bu çok gizli bir belge, Ohio, ve bunu bu akşam açıyoruz.

It's an important document.

O çok önemli bir belge.

If that weren't enough, a classified document was leaked today to The Post.

Eğer bu yeterli değilse gizli bir belge bugün The Post'a sızdırıldı.

Click to see more example sentences
document belgelemek

These are some important documents

Bunlar bazı önemli belgeler

Dude, these are sacred documents, all right?

Ahbap, bunlar kutsal belgeler, tamam mı?

Yeah, it looks like they documented everything.

Evet, bu gibi görünüyor onlar belgelenmiş her şey.

Click to see more example sentences
document evrak

These are very important documents.

Bunlar, çok önemli evraklar.

This was just work documents.

Sadece evrakları vardı.

A very urgent document has arrived, sir.

Çok ivedi bir evrak geldi komutanım.

Click to see more example sentences
document doküman

A very different story is told by these secret documents

Bu gizli dokümanlarda çok farklı bir hikaye anlatılıyor.

They're not all historical documents.

Onların hepsi tarihsel doküman değil.

No, not historical documents.

Hayır, tarihsel doküman değil.

Click to see more example sentences