English-Turkish translations for dollar:

dolar · dolarlık · Kanada · other translations

dollar dolar

Five, six, seven, eight, nine hundred dollars.

Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz yüz dolar.

Four or five million dollars.

Dört, beş milyon dolar.

Quick, give me a dollar.

Çabuk, bana bir dolar ver.

Click to see more example sentences
dollar dolarlık

That is the million dollar question isn't it?

Bu, bir milyon dolarlık soru değil mi?

We're a nine billion dollar company.

Biz dokuz milyar dolarlık bir şirketiz.

He's got a million-dollar idea right here.

Tam burada bir milyon dolarlık bir fikrim var.

Click to see more example sentences
dollar Kanada

Euros, canadian dollars, Pesos, rubles,

Euro, Kanada doları peso, ruble

Blood, whips, chains or dollars.

Kan, kamçı, zincir veya dolarlar.

Euros, Canadian dollars, pesos, rubles, passports from Germany,

Euro, Kanada doları peso, ruble Almanya pasaportu.