English-Turkish translations for dome:

kubbe, kubbeli · tepe · other translations

dome kubbe, kubbeli

Oh, because the dome told you it's here to protect us, right?

Çünkü Kubbe sana bizi korumak için burada olduğunu söyledi, değil mi?

But the dome has shown me things, a new way to be.

Ama kubbe bana bir şeyler gösterdi, yeni bir yol çizmek için.

So we're trapped inside an invisible time dome In France.

Yani görünmez bir zaman kubbesi içinde sıkışıp kaldık Fransa'daki.

Click to see more example sentences
dome tepe

Yeah, heart, lung, and then the dome of the liver.

Evet, kalp, akciğer ve sonra da karaciğerin tepesi.