English-Turkish translations for dominance:

hakimiyet · Egemenlik · üstünlük, üstünlük. · güç · baskınlık · other translations

dominance hakimiyet

Yeah, all right. Total domination, right?

Peki, tamam. tam hakimiyet, değil mi?

Complete and total hegemonic domination.

Tam ve eksiksiz egemen hâkimiyet.

World domination, right?

Dünyaya hakimiyet mi?

Click to see more example sentences
dominance Egemenlik

However, the true goal of this project is power. Complete and total hegemonic domination.

Ancak, bu projenin gerçek amacı iktidar ve tam bir hegemonik egemenlik kurmak.

Very few people consciously perpetrating the domination agenda.

Çok az insan, bilinçli olarak egemenlik gündemin kurcalıyor.

Complete, utter, total worldwide domination

Katışıksız, mutlak, tam dünya çapında egemenlik.

Click to see more example sentences
dominance üstünlük, üstünlük.

What you need is a plan for total and complete dominance.

İhtiyacın olan şey tam ve kesin üstünlük için bir plan belirlemek.

He's challenging me for dominance.

Üstünlük için bana meydan okuyor.

You're talking about parasitism, dominance, morality, okay?

Asalaklıktan söz ediyorsun, üstünlükten, erdemden değil mi?

dominance güç

St. Dominic's can't afford it.

St. Dominic'in gücü yetmez buna.

India was dominated by the all-powerful Muslim Moghul emperors.

Hindistan, güçlü Müslüman Moğol imparatorlar tarafından yönetiliyordu.

That his triumph is neither domination nor power but submission and humility?

Onun zaferi Egemenliği ne güç ne de Yani ama teslim ve tevazu?

dominance baskınlık

Um, asymmetric dominance is pretty basic stuff.

Şey, asimetrik baskınlık bayağı temel bir şeydir.

Domination, black and white it's not as simple.

Baskınlık, siyah ve beyaz Bu kadar basit değil.